+420 720 072 780, 576776794

Tato webová stránka používá soubory cookies pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Obchodní podmínky a ubytovací řád

  • Úvod
  • Obchodní podmínky a ubytovací řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY HOTELU VINCENT, LUHAČOVICE


Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v hotel Vincent

 

Tento ubytovací řád obsahuje všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v hotelu Vincent

 

Lukáš Tobolák

IČO: 74103202

se sídlem Družstevní 201, 763 26 Luhačovice, Česká republika

(dále i jen „ubytovatel“ anebo „Hotel“).

 


 

OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ

 

1) Objednat pobyt v hotelu lze jenom písemnou formou (poštou, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách hotelu)

Mobil: +420 720 072 780, 576 776 794

e-mail: ahoj@vincentluhacovice.cz

 

2) Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany hotelu.

 

3) Současně s potvrzením objednávky je klientovi zaslána výzva k úhradě zálohy nebo zálohová faktura v adekvátní výši ceny pobytu splatná v termínu uvedeném na faktuře. V případě nedodržení uvedené splatnosti, propadá rezervace objednaného ubytování a objednaný pobyt je tímto automaticky zrušen.

 

4) On-line rezervace je závazná. Pro rozsah ujednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace vydaném ubytovatelem.

 

Mobil: +420 720 072 780, 576 776 794

e-mail: ahoj@vincentluhacovice.cz


Hotel uplatňuje různé stornovací podmínky (tj. podmínky, za nichž je případné možné zrušit /stornovat/ již učiněnou objednávku /rezervaci/ ubytovacích služeb), a to v závislosti na cenové hladině objednávaných služeb, na termínu poskytování služeb a na hostem zvoleném rezervačním kanálu.

 

Konkrétní storno podmínky jsou vždy uvedeny v příslušném rezervačním systému. V tomto článku se nachází na konci.

 

 Pokud nejsou v konkrétním případě uvedeny žádné storno podmínky, nelze již učiněnou objednávku jednostranné stornovat.

 

V případě větší objednávky ubytování (4 a více pokojů) hotel zasílá smlouvu k rezervaci ubytování pro skupiny, kde platí určité storno podmínky, s kterými je objednavatel seznámen.

 

V případě tzv. no-show (tedy v případy, pokud se host nedostavil k čerpání ubytovacích služeb) je host povinen uhradit hotelu 100 % ceny rezervovaného ubytování.

 

Hotel může ubytovat pouze hosta, který vyplnil online check in. Check in je zaslán společně s potvrzením ubytování v emailu objednavatele. Pokud dojde k nevyplnění z důvodu chyby online formuláře, host musí vyplnit tiskopis v recepci hotelu při příjezdu.

 

Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, vždy však pouze na sjednané nebo vyšší úrovni poskytovaných služeb.

 

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl ubytován původně.

 

Není-li ve smlouvy ujednáno jinak, je hotel povinen přijmout hosta k ubytování nejdříve ve 14:00 hodin a nejpozději v 20:00 hodin sjednaného dne začátku ubytování.

 

Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní, uhradí Hotelu cenu ubytování též za celou předcházející noc. Host, který požaduje ubytování před 14:00 hodinou zaplatí poplatek, který se vztahuje na early check in.

 

Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor. Hotel není povinen převzít od hosta do úschovy věci, které jsou svým rozsahem nebo hodnotou pro Hotel neúměrné anebo které nejsou umístěny v zapečetěné nebo jinak vhodné uzamčené schránce. Host je povinen využívat k uložení svých cenností trezor umístěný na recepci. Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. hodnotě 20 000CZK.) slouží bezpečnostní schránka, trezor na recepci (cennosti v max. hodnotě 20 000.).

 

Pro přijímání návštěv jsou hostu k dispozici společenské místnosti Hotelu.

 

Host je oprávněn užívat pokoj, na němž je ubytován, jakož i společné prostory hotelu po celou dobu ubytování sjednanou ve smlouvě. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 hodin posledního dne ubytování. Neuvolní-li host pokoj včas, je hotel oprávněn účtovat hostu cenu ubytování i za následující den, resp. dny dle skutečného uvolnění pokoje.

 

V pokoji nebo společných prostorách hotelu nesmí í host bez souhlasu hotelu jakkoliv přemísťovat jakákoliv zařízení, provádět jakékoliv úpravy anebo jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace hotelu.

 

Host nesmí vnášet bez předchozího povolení hotelu na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je vyhrazeno jiné místo v hotelu, ani předměty nebezpečné, jako např. zbraně výbušniny, omamné látky či jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.

 

V hotelu a zvláště v prostorách určených pro ubytování nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně  hosta (holicí, případné masážní strojky, sušiče vlasů, elektrické zubní kartáčky apod.), nabíječek pro mobilní telefony a nabíječek pro notebooky, tablety, fotoaparáty a podobná zařízení, to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle právních předpisů ČR anebo EU.

 

Host nesmí kouřit v žádných prostorách Hotelu.

 

Host je povinen vždy při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji všechny vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a uzavřít okna a dveře. Při check-out z hotelu je host též povinen odevzdat klíče od pokoje na recepci. Při ztrátě klíčů od pokoje je host povinen uhradit částku za nové vč. příslušenství na klíčích.

 

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let bez dozoru dospělých v pokoji anebo ostatních prostorách Hotelu. Za škody, které děti bez dozoru způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, resp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.

 

Psi a jiná zvířata mohou být ubytována společné s hostem za předpokladu, že host zaplatí za domácího mazlíčka poplatek určený při objednávce. Zvířata nesmí zůstat bez dozoru na pokoji ani v ostatních prostorách Hotelu. Cena za umístění zvířat se účtuje dle platného ceníku Hotelu.

 

V době od 22.00 do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 

Za škody způsobené na majetku Hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Pokud host při ubytování v pokoji objeví škodu a bezprostředně ihned po ubytování nahlásí, prokáže důkazem (fotkou) zaslanou na telefonický kontakt, popřípadě emailem a informuje o tomto stavu recepci. Případné stížnosti a závady na straně hotelu je nutné ohlásit na recepci, kde je o tomto oznámení případně sepsán písemný záznam.

 

V jiném případě hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku hotelu v plném rozsahu dle ceníku hotelu. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

 

Za ubytování a další poskytnutí služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem Hotelu, a to nejpozději při skončení pobytu v Hotelu, není-li výslovně dohodnuto jinak. V případě prodloužení ubytování je host povinen zkontrolovat svůj účet nejpozději každý 7. den a zaplatit. Není-li ujednáno jinak, účet je splatný při předložení.

 

V případě nestandardního znečištění pokoje (nadměrný nepořádek na pokoji, nestandardní užívání koupelny a WC apod.) je hotel oprávněn účtovat hostu poplatek 500,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit před odjezdem z hotelu. V případě extrémního znečistění pokoje nebo ostatních prostor hotelu (krev, zvratky, výkaly, odpadky apod.) bude hostovi účtována pokuta 5000,- Kč, která musí být neprodleně uhrazena a pobyt hosta bude ukončen s okamžitou platností.

 

Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem k ukončení ubytování takové osoby.

 

Ceník platných cen ubytování a vedlejších služeb je k nahlédnutí v recepci Hotelu. V případě rezervace ubytování prostřednictvím on-line rezervačního systému Hotelu (na stránkách www.vincentluhacovice.cz) je aktuální cena ubytování uvedena v tomto rezervačním systému.

 

Vznikne-li Hotelu povinnost vrátit hostovi jakékoliv peněžní plnění (např. v případy včas provedeného storna již zaplacených ubytovacích služeb), bude příslušná peněžní částka Hotelem vrácena ve prospěch hosta přednostně bankovním převodem na účet, ze kterého byly příslušné prostředky ve prospěch Hotelu uhrazeny, a to ve Ihůtě 5 pracovních dnů ode dne vzniku povinnosti Hotelu vrátit peněžní plnění hostovi, ledaže se strany v konkrétním případě výslovné dohodnou jinak.

 

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti Hotelu přijímá vedení Hotelu prostřednictvím recepce.

 

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má Hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích anebo též dalších služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez poskytování jakékoliv náhrady pro hosta.

 

Hotel má k dispozici parkovací místa za poplatek. Před hotele a ve dvoře hotelu. Host má k dispozici parkoviště bez poplatku 200 m od hotelu. Host je povinen nahlásit zaparkované auto a poplatek za parkování nahlásit.  Parkovací místa jsou vyznačená a host nesmí parkovat na místech k tomu neoznačené. Hotel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

 

Pokud dojde k úrazu v hotelu nebo na pozemku hotelu je host povinen tuto skutečnost nahlásit co nejdříve od vzniku událost. Musí být sepsán protokol o úrazu se zaměstnancem hotelu.

 

Pokud host nevyužije dárkový poukaz do splatnosti propadá, pokud není předem domluveno jinak. Za dárkové poukazy před splatností se peníze nevrací.

 

V zimních je udržována pouze příchozí cesta do hotelu první vchod od hlavní cesty. Ostatní prostory udržovány nejsou.

 

Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích hotelu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy je prováděno v souladu s platnou legislativou.

 

V hotelu Vincent ve společných prostorách kuchyně platí zákaz vaření.

 

Pokud v hotelu proběhne nečekaná situace např. výpad proudu, odstávka teplé vody hotel v přiměřené míře škodu kompenzuje za určených podmínek.

 

Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru a lednic ve společných prostorech hotelu je host povinen nahlásit a cenu zkonzumovaného zboží uhradit na recepci hotelu, popř. bezhotovostní platbou na recepci samoobslužně před svým odjezdem.

 

Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

 

Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.

 

Platba možná - v hotovosti, převodem nebo platební kartou.
Platební bránu provozuje společnost Comgate, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• platebních metody - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

• kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 


STORNO POPLATKY


1) Klient má právo zrušit pobyt bez storno poplatku do 21 dní před nástupem. V případě stornování pobytu v kratší době, je povinen zaplatit storno poplatek, jak níže uvedeno:

21 – 14 dnů před příjezdem: 30 % z ceny stornovaného pobytu

13 – 7 dnů před příjezdem 50 % z ceny stornovaného pobytu

6 - 1 den před příjezdem nebo při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu

 

2) Při předčasném odjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.


 

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

 

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Lukáš Tobolák

IČO: 74103202

se sídlem Družstevní 201, 763 26 Luhačovice, Česká republika

Mobil: +420 720 072 780, 576 776 794

e-mail: ahoj@vincentluhacovice.cz