+420 720 072 780, 576776794

Tato webová stránka používá soubory cookies pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Obchodní podmínky a ubytovací řád

 • Úvod
 • Obchodní podmínky a ubytovací řád

Ubytovací řád

 

Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v hotel Vincent

Tento ubytovací řád obsahuje všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v hotelu Vincent

Ubytování Luhačovice s.r.o.

IČO: 05825091

se sídlem Hradisko 467, 763 26 Luhačovice, Česká republika

(dále i jen „ubytovatel“ anebo „Hotel“).

 

 1. Hotel poskytuje ubytovaným hostům ubytovací a případné též další související služby v rozsahu a termínech určených smlouvou o ubytování a za podmínek ujednaných ve smlouvě a dále za podmínek obsažených v tomto ubytovacím řádu.
 2. Ubytovací a související služby je možné objednávat (rezervovat) prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách www.vincentluhacovice.cz, nebo telefonicky či e-mailem prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Rezervace ubytování pro hotel Vincent

Mobil: +420 720 072 780, 576 776 794

e-mail: ahoj@vincentluhacovice.cz

 1. Tim není dotčena možnost činit objednávky (rezervace) prostřednictvím jiných on-line rezervačních platforem, s nimiž Hotel spolupracuje (např. www.booking.com, www.expedia.com aj.)
 2. Smlouva o ubytování vzniká teprve v okamžiku bezvýhradného potvrzení objednávky (rezervace) Hotelem.
 3. Hotel uplatňuje různé stornovací podmínky (tj. podmínky, za nichž je případné možné zrušit

/stornovat/ již učiněnou objednávku /rezervaci/ ubytovacích služeb), a to v závislosti na cenové hladině objednávaných služeb, na termínu poskytování služeb a na hostem zvoleném rezervačním kanálu. Konkrétní storno podmínky jsou vždy uvedeny v příslušném rezervačním systému. Pokud nejsou v konkrétním případě uvedeny žádné storno podmínky, nelze již učiněnou objednávku jednostranné stornovat. V případě větší objednávky ubytování (4 a více pokojů) hotel zasílá smlouvu k rezervaci ubytování pro skupiny, kde platí určité storno podmínky, s kterými je objednavatel seznámen.

 1. V případě tzv. no-show (tedy v případy, pokud se host nedostavil k čerpání ubytovacích služeb) je host povinen uhradit Hotelu 100 % ceny rezervovaného ubytování.
 2. Hotel může ubytovat pouze hosta, který vyplnil online check in. Check in je zaslán společně s potvrzením ubytování v emailu objednavatele. Pokud dojde k nevyplnění z důvodu chyby online formuláře, host musí vyplnit tiskopis v recepci hotelu při příjezdu.
 3. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, vždy však pouze na sjednané nebo vyšší úrovni poskytovaných služeb.

 

 1. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu Hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl ubytován původně.
 2. Není-li ve smlouvy ujednáno jinak, je Hotel povinen přijmout hosta k ubytování nejdříve ve 14:00 hodin a nejpozději v 20:00 hodin sjednaného dne začátku ubytování.
 3. Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní, uhradí Hotelu cenu ubytování též za celou předcházející noc. Host, který požaduje ubytování před 14:00 hodinou zaplatí poplatek, který se vztahuje na early check in.
 4. Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor. Hotel není povinen převzít od hosta do úschovy věci, které jsou svým rozsahem nebo hodnotou pro Hotel neúměrné anebo které nejsou umístěny v zapečetěné nebo jinak vhodné uzamčené schránce. Host je povinen využívat k uložení svých cenností trezor umístěný na recepci. Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. hodnotě 20 000CZK.) slouží bezpečnostní schránka, trezor na recepci (cennosti v max. hodnotě 20 000.).
 5. Pro přijímání návštěv jsou hostu k dispozici společenské místnosti Hotelu. V pokoji může host přijímat návštěvy, tj. osoby neubytované v Hotelu, pouze se souhlasem příslušného pracovníka Hotel u po zapsání do knihy návštěv v době od 8.00 do 22.00 hodin.
 6. Host je oprávněn užívat pokoj, na němž je ubytován, jakož i společné prostory Hotelu po celou dobu ubytování sjednanou ve smlouvě. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 hodin posledního dne ubytování. Neuvolní-li host pokoj včas, je Hotel oprávněn účtovat hostu cenu ubytování i za následující den, resp. dny dle skutečného uvolnění pokoje.
 7. V pokoji nebo společných prostorách Hotelu nesmí í host bez souhlasu Hotelu jakkoliv přemísťovat jakákoliv zařízení, provádět jakékoliv úpravy anebo jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace Hotelu.
 8. Host nesmí vnášet bez předchozího povolení Hotelu na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je vyhrazeno jiné místo v Hotelu, ani předměty nebezpečné, jako např. zbraně výbušniny, omamné látky či jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.
 9. V Hotelu a zvláště v prostorách určených pro ubytování nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně  hosta (holicí, případné masážní strojky, sušiče vlasů, elektrické zubní kartáčky apod.), nabíječek pro mobilní telefony a nabíječek pro notebooky, tablety, fotoaparáty a podobná zařízení, to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle právních předpisů ČR anebo EU.
 10. Host nesmí kouřit v žádných prostorách Hotelu.
 11. Host je povinen vždy při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji všechny vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a uzavřít okna a dveře. Při check-out z hotelu je host též povinen odevzdat klíče od pokoje na recepci. Při ztrátě klíčů od pokoje je host povinen uhradit částku za nové vč příslušenství na klíčích.
 12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let bez dozoru dospělých v pokoji anebo ostatních prostorách Hotelu. Za škody, které děti bez dozoru způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, resp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 13. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována společné s hostem za předpokladu, že host zaplatí za domácího mazlíčka poplatek určený při objednávce. Zvířata nesmí zůstat bez dozoru na pokoji ani v ostatních prostorách Hotelu. Cena za umístění zvířat se účtuje dle platného ceníku Hotelu.
 14. V době od 22.00 bod. do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 15. Za škody způsobené na majetku Hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Pokud host při ubytování v pokoji objeví škodu a bezprostředně ihned po ubytování nahlásí, prokáže důkazem (fotkou) zaslanou na telefonický kontakt, popřípadě emailem a informuje o tomto stavu recepci. Případné stížnosti a závady na straně hotelu je nutné ohlásit na recepci, kde je o tomto oznámení případně sepsán písemný záznam.

V jiném případě hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku hotelu v plném rozsahu dle ceníku hotelu. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

 1. Za ubytování a další poskytnutí služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem Hotelu, a to nejpozději při skončení pobytu v Hotelu, není-li výslovně dohodnuto jinak. V případě prodloužení ubytování je host povinen zkontrolovat svůj účet nejpozději každý 7. den a zaplatit. Není-li ujednáno jinak, účet je splatný při předložení.
 2. V případě nestandardního znečištění pokoje (nadměrný nepořádek na pokoji, nestandardní užívání koupelny a WC apod.) je hotel oprávněn účtovat hostu poplatek 500,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit před odjezdem z hotelu. V případě extrémního znečistění pokoje nebo ostatních prostor hotelu (krev, zvratky, výkaly, odpadky apod.) bude hostovi

účtována pokuta 5000,- Kč, která musí být neprodleně uhrazena a pobyt hosta bude ukončen s okamžitou platností.

 1. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem k ukončení ubytování takové osoby.
 2. Ceník platných cen ubytování a vedlejších služeb je k nahlédnutí v recepci Hotelu. V případě rezervace ubytování prostřednictvím on-line rezervačního systému Hotelu (na stránkách www.vincentluhacovice.cz) je aktuální cena ubytování uvedena v tomto rezervačním systému.
 3. Vznikne-li Hotelu povinnost vrátit hostovi jakékoliv peněžní plnění (např. v případy včas provedeného storna již zaplacených ubytovacích služeb), bude příslušná peněžní částka Hotelem vrácena ve prospěch hosta přednostně bankovním převodem na účet, ze kterého byly příslušné prostředky ve prospěch Hotelu uhrazeny, a to ve Ihůtě 5 pracovních dnů ode dne vzniku povinnosti Hotelu vrátit peněžní plnění hostovi, ledaže se strany v konkrétním případě výslovné dohodnou jinak.
 4. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti Hotelu přijímá vedení Hotelu prostřednictvím recepce. Každý host je oprávněn využít též možnosti mimosoudního řešení sporů dle bodu 31. písm. g) tohoto ubytovacího řádu.
 5. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má Hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích anebo též dalších služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez poskytování jakékoliv náhrady pro hosta.
 6. Hotel má k dispozici parkovací místa za poplatek. Před hotele a ve dvoře hotelu. Host má k dispozici parkoviště bez poplatku 200 m od hotelu. Host je povinen nahlásit zaparkované auto a poplatek za parkování nahlásit.  Parkovací místa jsou vyznačená a host nesmí parkovat na místech k tomu neoznačené. Hotel neodpovídá

za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

 1. Pokud dojde k úrazu v hotelu nebo na pozemku hotelu je host povinen tuto skutečnost nahlásit co nejdříve od vzniku událost. Musí být sepsán protokol o úrazu se zaměstnancem hotelu.
 2. Pokud host nevyužije dárkový poukaz do splatnosti propadá, pokud není předem domluveno jinak. Za dárkové poukazy před splatností se peníze nevrací.
 3. V zimních je udržována pouze příchozí cesta do hotelu první vchod od hlavní cesty. Ostatní prostory udržovány nejsou.
 4. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích hotelu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy je prováděno v souladu s platnou legislativou.
 5. V hotelu Vincent ve společných prostorách kuchyně platí zákaz vaření.
 6. Pokud v hotelu proběhne nečekaná situace např. výpad proudu, odstávka teplé vody hotel v přiměřené míře škodu kompenzuje za určených podmínek.
 7. Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru a lednic ve společných prostorech hotelu je host povinen nahlásit a cenu zkonzumovaného zboží uhradit na recepci hotelu, popř. bezhotovostní platbou na recepci samoobslužně před svým odjezdem.
 8. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.
 9. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.
 10. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.
  •  tohoto ubytovacího řádu jsou následující informace pro spotřebitele poskytované dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občansky zákoník“):

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Ubytování Luhačovice s.r.o.

IČO: 05825091

se sídlem Hradisko 467, 763 26 Luhačovice, Česká republika

Mobil: +420 720 072 780, 576 776 794

e-mail: ahoj@vincentluhacovice.cz

 

 • podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

 

 1. označen í služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a další služby související s ubytováním, a to na základě podmínek sjednaných v konkrétní smlouvě o ubytování;
 2. cena poskytované služby: celková cena za poskytované služby je sjednána přímo v konkrétní smlouvě o ubytování, a není-li takto individuálně sjednána, odpovídá ceně uvedené v ceníku, který je pro Hotel uvedený v bodu 1 tohoto ubytovacího čáru dostupný v recepci příslušného Hotelu a rovněž je uveden v on-line rezervačním systému na stránkách www.vincentluhacovice.cz. V takto stanovené cenné jsou zahrnuty veškeré dané a poplatky (zejména DPH) s výjimkou poplatku z pobytu, který je host povinen uhradit zvlášť mimo cenu ubytovacích služeb;
 3. způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostní na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel hostovi sdělí; objednané služby budou ubytovanému hostu poskytnuty v termínech a způsobem stanovenými smlouvou o ubytování;
 4. Náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se Ize obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešen í spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

 1. Česká obchod ní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu; storno-podmínky sjednané ve smlouvě o ubytování, příp. uvedené v tomto ubytovacím řádu, tím nejsou dotčeny;
 2. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založeny smlouvou o ubytování: Česká republika;
 3. údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: česky

 

 1. Toto znění ubytovacího řádu platí od 15.10.2022

 

Přejeme Vám příjemný pobyt

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi hotelem Vincent (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

 

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti
a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

 

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

 

 

Článek I.

Předsmluvní ujednání

 

1.         Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek
a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

 

2.         Objednávky služeb musejí být činěny v písemné či telefonické formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. rezervační oddělení.

 

3.         Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

 

4.         Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat
v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

 

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

 

1.         Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

 

 

 

 

 

 

 

Článek III

Proces ubytování

 

1.         Před nástupem ubytování je host povinen vyplnit zaslaný formulář na online check in v emailu o potvrzení ubytování. V případě last minute objednávky nebo chyby v možnosti vyplnění online formuláře musí ubytovaný vyplnit připravený tiskopis na recepci hotelu.

 

2.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.

 

 

 

Článek IV

Platební podmínky

 

1.         Poskytovatel požaduje zálohu na rezervaci ubytování větší skupiny hostů (4 a více pokojů). Objednavatel je zavázán rezervační smlouvou pro skupiny se storno podmínkami.  Objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.

 

2.         Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) v hotovosti při ukončení ubytování nebo ve lhůtě splatnosti
v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

 

3.         Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

 

4.         V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

 

5.         Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele
k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření,…atd)

 

Článek V.

Storno podmínky

 

1.         Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

 

2.         Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.

 

3.         Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

 

U individuálních rezervací

Do 7 dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma

3-2 dny před očekávaným nástupem ubytování 100% ceny první noci

1-0 dnů před očekávaným nástupem ubytování nebo v případě nedojezdu 100% celkové ceny ubytování

 

U Skupinových rezervací (4 a více pokojů)

Viz rezervační smlouva pro skupiny

 

4.         Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování, snídani, magistrátní poplatek a DPH v zákonné výši.

 

5.         Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s 10-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

 

Článek VI.

Reklamace služeb

 

1.         Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

 

1.         Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek
a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

 

2.         Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

 

Článek VIII.

Jurisdikce

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce jewww.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

 

 

Článek IX.

Souhlas se zasíláním obchodních nabídek

 

1.         Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, . Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.

 

Článek X.

Vyšší moc

 

1.         Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

 

Článek XI.

Další ujednání

 

1.         Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele
i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.

 

2.         Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě před autorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Společnost se zavazuje při odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, klientům vrátit.

 

3.         Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci
s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

 

4.         Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

 

 

5.         Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. hodnotě 20 000CZK.) slouží bezpečnostní schránka, trezor na recepci (cennosti
v max. hodnotě 20 000.). Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor.

 

6.         Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.

 

7. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku Českou poštou na jeho náklady.

 

8. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

 

9.Hotel (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech)

 

 

10. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

 

 11. V případě, že host platí ubytování v hotovosti, tak je povinen uhradit při check-in garanci ve výši 100% ubytování.

 

 

 

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

 

 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15.10. 2022