+420 720 072 780, 576776794

Tato webová stránka používá soubory cookies pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

WARUNKI HANDLOWE I REGULAMIN ZAKWATEROWANIA

WARUNKI HANDLOWE HOTELU VINCENT, LUHAČOVICE

Ogólne warunki świadczenia usług noclegowych i pokrewnych w hotelu Vincent

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług noclegowych i pokrewnych w hotelu Vincent

Lukáš Tobolák NIP: 74103202 Siedziba: Družstevní 201, 763 26 Luhačovice, Republika Czeska (dalej zwany "wynajmującym" lub "Hotelem").

REZERWACJA POBYTU

  1. Rezerwację pobytu w hotelu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (pocztą, e-mailem lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na stronie internetowej hotelu) Telefon: +420 720 072 780, 576 776 794 e-mail: ahoj@vincentluhacovice.cz

  2. Rezerwacja pobytu jest potwierdzona pisemnym potwierdzeniem przez uprawnioną osobę ze strony hotelu.

  3. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji klientowi wysyłane jest wezwanie do zapłaty zaliczki lub faktura zaliczkowa na odpowiednią kwotę ceny pobytu, płatna w terminie podanym na fakturze. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, rezerwacja zamówionego noclegu przepada i zamówiony pobyt zostaje automatycznie anulowany.

  4. Rezerwacja online jest wiążąca. Zakres uzgodnionych usług i ceny jest wiążący w momencie potwierdzenia rezerwacji wydanym przez wynajmującego.

Hotel stosuje różne warunki anulowania rezerwacji (tj. warunki, na jakich możliwe jest ewentualne anulowanie już dokonanej rezerwacji usług noclegowych), w zależności od poziomu cenowego zamówionych usług, terminu świadczenia usług i wybranego przez gościa kanału rezerwacji.

Konkretne warunki anulowania rezerwacji są zawsze podane w odpowiednim systemie rezerwacyjnym. W tym artykule znajdują się na końcu.

Jeśli w konkretnym przypadku nie podano żadnych warunków anulowania rezerwacji, rezerwacja nie może zostać jednostronnie anulowana.

W przypadku większej rezerwacji noclegów (4 i więcej pokoi) hotel przesyła umowę rezerwacyjną dla grup, w której obowiązują określone warunki anulowania, o których zamawiający jest informowany.

W przypadku tzw. no-show (czyli w przypadku, gdy gość nie stawi się na rezerwowany pobyt), gość jest zobowiązany do zapłaty hotelowi 100% ceny rezerwowanego noclegu.

Hotel może zakwaterować tylko gościa, który wypełnił formularz check-in online. Check-in jest wysyłany razem z potwierdzeniem rezerwacji na adres e-mail zamawiającego. Jeśli formularz nie zostanie wypełniony z powodu błędu formularza online, gość musi wypełnić formularz w recepcji hotelu przy przyjeździe.

Hotel może w szczególnych przypadkach zaproponować gościowi inne niż uzgodnione zakwaterowanie, zawsze jednak na uzgodnionym lub wyższym poziomie świadczonych usług.

Jeśli gość poprosi o przedłużenie pobytu, hotel może zaoferować inny pokój niż ten, w którym gość był początkowo zakwaterowany.

Jeśli nie uzgodniono inaczej, hotel jest zobowiązany przyjąć gościa do zakwaterowania najwcześniej o godzinie 14:00 i najpóźniej o godzinie 20:00 w uzgodnionym dniu rozpoczęcia pobytu.

Gość, który zamelduje się przed godziną 6:00 rano, zapłaci hotelowi cenę noclegu również za poprzednią noc. Gość, który wymaga zakwaterowania przed godziną 14:00, zapłaci opłatę za wcześniejsze zameldowanie.

Hotel nie odpowiada za utratę ani uszkodzenie wartościowych przedmiotów pozostawionych luźno w pokoju i w hotelu poza sejfem. Hotel nie jest zobowiązany do przyjęcia do depozytu przedmiotów, które są nieodpowiednie ze względu na ich zakres lub wartość, lub które nie są umieszczone w zapieczętowanej lub odpowiednio zamkniętej skrytce. Gość jest zobowiązany do korzystania z sejfu znajdującego się w recepcji do przechowywania swoich wartościowych przedmiotów. Gość przyjmuje do wiadomości, że do przechowywania wartościowych przedmiotów (o maksymalnej wartości 20 000 CZK) służy skrytka bezpieczeństwa, sejf w recepcji (wartościowe przedmioty o maksymalnej wartości 20 000 CZK).

Do przyjmowania gości goście mają do dyspozycji pomieszczenia wspólne hotelu.

Gość ma prawo korzystać z pokoju, w którym jest zakwaterowany, oraz z pomieszczeń wspólnych hotelu przez cały okres uzgodniony w umowie. Jeśli czas pobytu nie został wcześniej uzgodniony, gość musi opuścić pokój najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. Jeśli gość nie opuści pokoju w terminie, hotel ma prawo naliczyć gościowi opłatę za kolejną noc.

W pokoju ani w pomieszczeniach wspólnych hotelu gość nie może bez zgody hotelu przemieszczać jakichkolwiek urządzeń, dokonywać jakichkolwiek zmian ani ingerencji w instalacje elektryczne lub inne instalacje hotelu.

Gość nie może wnosić na pokoje sprzętu sportowego ani przedmiotów, do przechowywania których przeznaczone jest inne miejsce w hotelu, ani niebezpiecznych przedmiotów, takich jak broń, materiały wybuchowe, narkotyki lub inne niebezpieczne substancje chemiczne, z wyjątkiem leków przeznaczonych dla gościa.

W hotelu, a zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania, gość nie może używać własnych urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej gościa (maszynki do golenia, ewentualne urządzenia do masażu, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów itp.), ładowarek do telefonów komórkowych oraz ładowarek do laptopów, tabletów, aparatów fotograficznych i podobnych urządzeń, pod warunkiem że te urządzenia nie mają żadnych wad technicznych i spełniają wszystkie atesty i homologacje zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej lub UE.

Gość nie może palić w żadnych pomieszczeniach hotelu.

Gość jest zobowiązany przy każdym wyjściu z pokoju zamknąć wszystkie zawory wodociągowe, wyłączyć światła i zamknąć okna oraz drzwi. Przy wymeldowaniu z hotelu gość jest również zobowiązany oddać klucze od pokoju w recepcji. W przypadku zgubienia kluczy od pokoju gość jest zobowiązany pokryć koszt nowych, w tym akcesoriów do kluczy.

Ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazane pozostawianie dzieci do 12 roku życia bez nadzoru dorosłych w pokoju ani w innych pomieszczeniach hotelu. Za szkody wyrządzone przez dzieci bez nadzoru odpowiadają ich prawni opiekunowie lub osoby, które miały nad nimi sprawować nadzór.

Psy i inne zwierzęta mogą być zakwaterowane wraz z gościem, pod warunkiem że gość zapłaci za zwierzę opłatę ustaloną przy rezerwacji. Zwierzęta nie mogą pozostawać bez nadzoru w pokoju ani w innych pomieszczeniach hotelu. Cena za zakwaterowanie zwierząt jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelu.

W godzinach od 22:00 do 7:00 gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej.

Za szkody wyrządzone na mieniu hotelu gość odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli gość podczas zakwaterowania w pokoju odkryje szkodę i niezwłocznie po zakwaterowaniu zgłosi ją, przedstawiając dowód (zdjęcie) wysłany na kontakt telefoniczny, ewentualnie e-mailem, i poinformuje o tym recepcję. Ewentualne skargi i wady ze strony hotelu należy zgłaszać w recepcji, gdzie w razie potrzeby sporządzany jest pisemny protokół zgłoszenia.

W przeciwnym razie goście odpowiadają za szkody wyrządzone na mieniu hotelu w pełnym zakresie zgodnie z cennikiem hotelu. Gość pokrywa wyrządzone przez siebie szkody, chyba że udowodni, że nie ponosi za nie winy. To roszczenie hotelu dotyczy również szkody, która zostanie stwierdzona po wyjeździe gościa.

Za zakwaterowanie i inne świadczone usługi gość jest zobowiązany zapłacić ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelu, najpóźniej przy zakończeniu pobytu w hotelu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W przypadku przedłużenia zakwaterowania gość jest zobowiązany sprawdzić swoje konto najpóźniej co 7 dni i zapłacić. Jeśli nie uzgodniono inaczej, rachunek jest płatny przy jego przedstawieniu.

W przypadku niestandardowego zanieczyszczenia pokoju (nadmierny bałagan w pokoju, niestandardowe użytkowanie łazienki i toalety itp.) hotel ma prawo naliczyć gościowi opłatę w wysokości 500 CZK. Opłata ta musi być zapłacona przed wyjazdem z hotelu. W przypadku ekstremalnego zanieczyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń hotelu (krew, wymioty, odchody, śmieci itp.) gość zostanie obciążony karą w wysokości 5000 CZK, która musi być niezwłocznie zapłacona, a pobyt gościa zostanie natychmiast zakończony.

Jeśli osoba zakwaterowana pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie będzie gwarantować przestrzegania regulaminu hotelu, może jej zostać odmówiony wstęp do hotelu. Powtórzenie tej sytuacji będzie powodem do zakończenia zakwaterowania tej osoby.

Cennik obowiązujących cen zakwaterowania i usług dodatkowych jest dostępny w recepcji hotelu. W przypadku rezerwacji zakwaterowania za pośrednictwem systemu rezerwacji online hotelu (na stronie www.vincentluhacovice.cz) aktualna cena zakwaterowania jest podana w tym systemie rezerwacji.

Jeśli hotel ma obowiązek zwrotu gościowi jakiejkolwiek kwoty pieniężnej (np. w przypadku terminowego anulowania już opłaconych usług noclegowych), odpowiednia kwota pieniężna zostanie zwrócona przez hotel na rachunek, z którego środki zostały wpłacone na rzecz hotelu, w terminie 5 dni roboczych od dnia powstania obowiązku zwrotu pieniędzy przez hotel, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inaczej w konkretnym przypadku.

Skargi gości i ewentualne sugestie dotyczące poprawy działalności hotelu są przyjmowane przez kierownictwo hotelu za pośrednictwem recepcji.

Gość jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia regulaminu hotel ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług noclegowych lub innych usług przed upływem uzgodnionego okresu bez zapewnienia jakiegokolwiek odszkodowania dla gościa.

Hotel ma do dyspozycji miejsca parkingowe za opłatą. Przed hotelem i na dziedzińcu hotelu. Gość ma do dyspozycji bezpłatny parking 200 m od hotelu. Gość jest zobowiązany zgłosić zaparkowany samochód i uiścić opłatę za parkowanie. Miejsca parkingowe są oznaczone, a gość nie może parkować na miejscach do tego nieprzeznaczonych. Hotel nie odpowiada za ewentualne szkody ani kradzież pojazdu lub rzeczy znajdujących się w pojeździe.

W przypadku wypadku w hotelu lub na terenie hotelu gość jest zobowiązany zgłosić ten fakt jak najszybciej od momentu zaistnienia zdarzenia. Musi zostać sporządzony protokół wypadku z pracownikiem hotelu.

Jeśli gość nie wykorzysta vouchera podarunkowego do terminu ważności, voucher przepada, chyba że uzgodniono inaczej. Za niewykorzystane vouchery podarunkowe przed terminem ważności nie ma zwrotu pieniędzy.

Zimą utrzymywana jest tylko ścieżka wejściowa do hotelu, pierwsze wejście od głównej drogi. Pozostałe obszary nie są utrzymywane.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony gości na korytarzach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach hotelu zainstalowany jest system kamer. Przetwarzanie tych nagrań odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W hotelu Vincent obowiązuje zakaz gotowania w ogólnodostępnych pomieszczeniach kuchennych.

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji w hotelu, takiej jak awaria prądu czy brak ciepłej wody, hotel w rozsądnym zakresie zrekompensuje szkody na określonych warunkach.

Asortyment towarów w minibarku nie jest wliczony w cenę zakwaterowania. Ewentualną konsumpcję towarów z minibarku i lodówek w ogólnodostępnych pomieszczeniach hotelu gość jest zobowiązany zgłosić i uiścić cenę skonsumowanych towarów w recepcji hotelu, ewentualnie dokonując płatności bezgotówkowej w recepcji przed wyjazdem.

Zakwaterowanie w hotelu jest potwierdzeniem, że gość zapoznał się z niniejszym regulaminem. Gość jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i zgadza się na wykonywanie obowiązków wynikających z tego regulaminu. W przypadku jego naruszenia, hotel ma prawo odstąpić od uzgodnionego zakwaterowania przed upływem uzgodnionego okresu, bez konieczności wypłaty odszkodowania dla gościa.

Gość jest zobowiązany do przestrzegania tego regulaminu oraz wszelkich zasad dotyczących działania hotelu i zachowania gości, zwłaszcza w związku z bezpieczeństwem gości, przepisami higienicznymi i przeciwpożarowymi.

Płatność możliwa - gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. Bramkę płatniczą obsługuje firma Comgate, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana • Metody płatności - płatności kartą i przyciski płatności bankowej z podstawowym objaśnieniem procesu płatności https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody • Dane kontaktowe firmy Comgate, a.s. w tym numer telefonu i adres e-mail do ewentualnych reklamacji lub pytań dotyczących płatności: Comgate, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

OPŁATY ZA ANULOWANIE REZERWACJI

  1. Klient ma prawo anulować pobyt bez opłat do 21 dni przed przyjazdem. W przypadku anulowania pobytu w krótszym terminie, klient jest zobowiązany zapłacić opłatę za anulowanie rezerwacji, jak podano poniżej:

21-14 dni przed przyjazdem: 30% ceny anulowanego pobytu

13-7 dni przed przyjazdem: 50% ceny anulowanego pobytu

6-1 dzień przed przyjazdem lub w przypadku nieprzybycia: 100% ceny anulowanego pobytu

  1. W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobierana jest opłata za anulowanie rezerwacji w wysokości 100% pozostałej ceny.

Relacje prawne oraz inne kwestie nieuregulowane wyraźnie niniejszym regulaminem podlegają obowiązującym przepisom prawa Republiki Czeskiej oraz innym wewnętrznym przepisom hotelu.

Tożsamość i dane kontaktowe wynajmującego: Lukáš Tobolák NIP: 74103202 Siedziba: Družstevní 201, 763 26 Luhačovice, Republika Czeska Telefon: +420 720 072 780, 576 776 794 E-mail: ahoj@vincentluhacovice.cz